PrihlaskyO násPrečoNovinkyTáboryUžitočné linkyRegistráciaKontakt, kde nás nájdete

04.09.2023

Duo skupina (pre dvoch)
pre deti, študentov a dospelých
Zobraziť celý článok

31.08.2023

Prihláška na nový školský rok
Prihláste svoje deti na nový školský rok.
Zobraziť celý článok

14.03.2023

Denný Letný Tábor 2023
Denný Letný Tábor 2023 pre deti od 5 do 12 rokov v rámci projektu OZ Rieka talentov - Pes nie je hračka.
Zobraziť celý článok
Zobraziť všetky novinky

Stanovy

Stanovy občianskeho združenia RIEKA TALENTOV

Článok I.
Základné ustanovenia

Názov občianskeho združenia: RIEKA TALENTOV

Oficiálna skratka: OZ RIEKA TALENTOV

Sídlo združenia: Južná trieda 76, 04001 Košice

Združenie je dobrovoľné združenie občanov založené za účelom realizácie cieľov uvedených v článku II. Stanov občianskeho združenia RIEKA TALENTOV v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Článok II.
Ciele a činnosť

1. Cieľom združenia je aktivizácia členov združenia ,dobrovoľných spolupracovníkov a sympatizantov k riešeniu sociálnych, ekonomických, edukačných, právnych, kultúrnych a spoločenských potrieb rozvoja miestnych komunít; pomoc pri integrácii sociálne znevýhodnených jednotlivcov a spoločenských skupín do miestnych komunít; podpora a rozvoj občianskych iniciatív a aktivít za trvalé zlepšenie a skvalitnenie života s dôrazom na edukačnú činnosť v oblasti ozdravenia stravovacích návykov ; zvyšovanie úrovne vzdelania, právneho a environmentálneho povedomia.

2. Pri napĺňaní cieľa bude občianske združenie najmä:
a/vykonávať koncepčnú a koordinačnú činnosť v zákonom stanovenom rozsahu
b/vypracovávať návrhy koncepcie rozvoja sociálneho zabezpečenia
c/zabezpečovať poskytovanie odbornej pomoci a poradenskej služby
d/pomáhať jednotlivcom a najmä deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia pri vzdelávaní
e/zabezpečovať vzdelávacie programy zamerané na jazykové vzdelávanie, sociálnu, a environmentálnu výchovu
f/organizovať prácu s deťmi a mládežou v rámci voľného času
g/spolupracovať so štátnymi orgánmi a s orgánmi samosprávy pri napĺňaní cieľov združenia

Článok III.
Členstvo v združení

1. Formy a vznik členstva:
a/Členstvo v združení je riadne a čestné.
b/Riadnym členom združenia sa môže stať každá osoba, spôsobilá na právne úkony, ktorá sa stotožňuje s poslaním a cieľmi združenia od 18 rokov veku.
c/Riadne členstvo v združení vzniká prijatím za člena na základe písomnej prihlášky. O prijatí za člena rozhoduje výbor združenia 2/3 väčšinou.
d/Čestným členom sa môže na základe rozhodnutia členskej schôdze stať osoba, ktorá sa významným spôsobom podieľa na plnení cieľov združenia.
e/Rozhodnutie o ustanovení čestného člena príjma členská schôdza nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

2. Členstvo v združení zaniká:
a/Vystúpením - na základe písomného oznámenia člena o vystúpení.
b/ Vylúčením, ak člen hrubým spôsobom poruší poslanie a ciele združenia. O vylúčení rozhoduje výbor združenia.
c/ Zánikom združenia.
d/ Smrťou.

3. Práva členov:
a/Členovia majú právo využívať služby a informácie združenia.
b/Členovia majú právo zúčastňovať sa na akciách organizovaných pre členov.
c/Členovia majú právo voliť a byť volení do orgánov združenia po dovŕšení 18 rokov veku.

4. Povinnosti členov:
a/Dodržiavať stanovy občianskeho združenia.
b/Obhajovať záujmy združenia a aktívne sa zapájať do činnosti združenia.
c/Chrániť majetok združenia a starať sa o jeho rast a rozširovanie.
d/Dbať o šírenie dobrého mena združenia.
e/Platiť včas a v správnej výške členské poplatky

Článok IV.
Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:
1. Členská schôdza.
2. Výbor združenia.
3. Predseda.
4. Podpredseda
5. Kontrolór


1. Členská schôdza
a/najvyšším orgánom združenia je členská schôdza členov s hlasom rozhodujúcim
b/rozhoduje o založení združenia a jeho a zániku
c/členská schôdza volí a odvoláva výbor združenia
d/členská schôdza prijíma a mení stanovy
e/členská schôdza volí a odvoláva kontrolóra
f/členská schôdza sa zvoláva minimálne raz za rok alebo ak to požiada písomnou formou 2/3 členov združenia
g/členskú schôdzu združenia zvoláva predseda združenia
h/funkčné obdobie volených orgánov združenia sú 2 roky

2. Výbor združenia
a/výbor združenia je výkonným orgánom združenia
b/výbor združenia v počte minimálne 3 členov, je volený členskou schôdzou
c/výbor združenia volí predsedu a podpredsedu
d/výbor združenia sa schádza pod vedením predsedu operatívne, minimálne však 4 krát do roka
e/výbor združenia schvaľuje jednotlivé projekty
f/výbor združenia implementuje jednotlivé projekty
g/výbor združenia prijíma závažné rozhodnutia viažuce sa k činnosti združenia formou väčšinového hlasovania. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu združenia
h/výbor združenia obsahovo pripravuje rokovania najvyššieho orgánu a pripravuje základné materiály na tieto rokovania
i/ podpisovať všetky dokumenty a zmluvy v mene združenia sú oprávnení aspoň 2 (slovom: dvaja) členovia výboru združenia, z ktorých jeden je vždy podpredseda alebo predseda združenia.

3. Predseda
a/štatutárnym zástupcom oprávneným konať v mene združenia je predseda, pokiaľ tieto stanovy združenia neustanovujú inak ,ktorý je členom výboru
b/predsedu volí výbor združenia
c/predseda vedie zasadania výboru združenia
d/predseda prostredníctvom svojich zástupcov riadi jednotlivé projekty
e/predsedu v čase jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda združenia

4. Podpredseda
a/zastupuje združenia ako jeho druhý štatutárny zástupca. Je členom výboru.
b/v čase neprítomnosti predsedu v mieste sídla združenia, ktorá trvá dlhšie ako 3 pracovné dni vykonáva všetky jeho funkcie
c/v neprítomnosti predsedu alebo z jeho poverenia podpisuje finančné zmluvy združenia

5. Kontrolór
a/kontrolu hospodárenia združenia vykonáva kontrolór, ktorý má právo kedykoľvek požadovať od predsedu preukázanie hospodárenia s majetkom a prostriedkami združenia. Má právo nahliadať do všetkých dokladov, ktoré sa týkajú činnosti združenia.
b/kontrolóra, ktorý musí byť členom združenia, volí členská schôdza
c/kontrolór navrhuje opatrenia vedúce k zlepšeniu činnosti združenia
d/kontrolór zodpovedá za výkon svojej činnosti členskej schôdzi združenia

Článok V.
Hospodárenie združenia

Majetok združenia
a/združenie je právnickou osobou a jej majetok tvoria finančné a hmotné prostriedky získané z dotácií, grantov od právnických osôb, darov ako aj príjmov vlastnej činnosti a dobrovoľných príspevkov členov a darov od fyzických osôb
b/majetok združenia slúži na zabezpečovanie činnosti združenia, jeho rozvoj a na realizáciu projektov v súlade s cieľmi združenia.
c/ pre platnosť zmluvy o prevode majetku združenia je nevyhnutné aby ju podpísali predseda aj podpredseda združenia.

Článok VI.
Zánik združenia

1. Združenie zaniká
a/dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným združením
b/právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o rozpustení občianskeho združenia

2. O zániku združenia jeho zlúčením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje členská schôdza, pri zániku združenia dobrovoľným rozpustením členská schôdza menuje likvidátora

3. likvidátor najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia členskej schôdze

4. Zánik združenia treba oznámiť do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR

Článok VII.
Záverečné ustanovenia

Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.


V Košiciach 09.10.2009

Predseda OZ RIEKA TALENTOV Podpredseda OZ RIEKA TALENTOV
Ing. Roman Fendek Ingrid Zasadová